İş Hukuku

İş hukuku; işçi, işveren ve iş arasındaki ilişkiyi temel almaktadır. Bir iş yerinde işveren ve hizmet akdiyle çalışmaya başlayan ve çalışmasının karşılığında ücret alan işçi ile bu unsurların bağlı bulunduğu topluluklar arasındaki ilişkiyi düzenleyen hukuk dalına iş hukuku adı verilmektedir. İş kanunu, bu üçlü arasındaki muhtemel anlaşmazlıkların çözülmesindeki temel mevzuatı oluşturmaktadır. İş hukukunun kapsamına giren davaların pek çoğunda görevli mahkeme iş mahkemesi olmaktadır.

Son dönemde iş hukuku yargılaması açısından önemli bir kanun değişikliğine gidilmiştir. 01.01.2018 tarihi itibariyle yürürlüğe giren kanun uyarınca artık iş davalarının bir kısmında dava şartı olarak, ara bulucuya başvurma zorunluluğu getirilmiştir.

“Bu düzenleme ile artık işçilik alacakları talepleri için dava açılmadan önce ara bulucuya başvurmak bir zorunluluk haline gelmiştir. Aksi halde ara bulucuya başvurmadan açılacak davalar dava şartı noksanlığından reddedilecektir.”

Açıklanan sebeple, ileride telafisi mümkün olmayacak zararlara uğramamak adına iş hukuku alanında uzman bir avukat ile çalışmak gerekir.

İş Hukuku alanında Erkuş Hukuk & Danışmanlık bünyesinde verilen başlıca avukatlık hizmetleri arasında,

İş Hukuku Kapsamı

İş hukuku, işçinin işverenle olan ilişkisini tam ve kapsamlı şekilde düzenler. Bağımlı çalışanlar kategorisinde bulunan memurlar ise idare hukukunun 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamına girmektedir. Bu sebeple memurlar hakkında uygulanacak kanun ve doğacak ihtilaflarda başvurulacak yargı yolu da işçilerden farklı olacaktır.

Bireysel iş hukuku; genellikle küçük işletmelerdeki işçi ve işveren arasındaki ilişkileri düzenlemekle yükümlüdür. Toplu iş hukukunda ise büyük işletmelerdeki işçi, işveren tarafından topluluklar şeklinde temsil edilen iş yerlerinde uygulanır ve sendikal hakları da düzenler. Toplu iş sözleşmesine tabi işçiler ayrıca 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa tabidirler. İş hukuku sayılan bu kanunlara ek olarak Borçlar Hukuku ve Ticaret Hukuku da beslenmektedir.

İş davası avukatı sayesinde bilhassa işçiler hak kayıplarını ve mağduriyetlerini telafi edebilir, usule uygun şekilde kanun yoluna başvurabilirler. Türkiye’deki iş kanununa göre işçilik alacakları arasında kıdem tazminatı, maaş alacakları, fazla mesai alacağı, ihbar tazminatı, ücretli yıllık izin alacağı, işe iade hakkı gibi pek çok ekonomik hak bulunmaktadır. İş kanunu yukarıda sayılan işçilik alacaklarına ek olarak, işçinin iş kazası geçirmesi, meslek hastalığına yakalanması vb. durumlarında doğan maddi manevi zararlarının tazminini de düzenler. Tüm bu düzenlemeler işçiler yönünden olduğu kadar işveren kişi veya kurumlar yönünden de mevcuttur.

İş Hukuku Tarafından Doğan Borçlar

İş hukukundan doğan borçlar temelde ikiye ayrılmaktadır. Bunlar, işverenin borçları ve işçinin borçlarıdır. İşverenin borçları arasında maaş ödeme borçları, işçinin kullanacağı araç ve gerecin temin edilmesi borcu, işçiyi koruma borcu, doğum izni borcu, eşit davranma borcu bulunmaktadır.

İşçinin borçları arasında ise çalışma borcu, sadakat borcu ve iş yeri kurallarına uyma borcu yer almaktadır. Gerek işveren gerekse işçi yönünden hak ve yükümlülükler ayrıntılı şekilde iş kanununda düzenlenmiştir. Hakları ihlal edilen taraf açısından lehe sonuçlanan dava ve talepler İcra ve İflas Hukuku çerçevesinde karşı taraftan tahsil edilir ve zarar tazmin edilmiş olur.

error: İçerik korunuyor !!