Miras Hukuku

Medeni Kanun’un üçüncü kitabı miras hukukudur. Medeni Kanun hükümleri doğrultusunda bir insanın kişiliği, ölümle beraber son bulmaktadır. Ancak, bir insanın sahip olduğu hakların ve borçların, o insanın ölmesiyle sonlanması söz konusu değildir. Kişinin vefatı halinde ortaya çıkan yeni durumu hukuki yönden inceleyen ve gerekli düzenlemeleri ihtiva eden hukuk dalına miras hukuku adı verilmektedir.

Kişinin yaşamının son bulması ile sahip olduğu bir kısım hak ve borçlar sona ererken bir kısım hak ve borçlar da mirasçılarına devrolur.  Bu hak ve borçların neler olduğu ve hangi şartlarda mirasçılara intikal ettiği Türk Medeni Kanunu’nun 495. ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir.

Miras Hukukunda Miras Kavramı

İnsanların sahip oldukları mallar ve borçlar, ölümleriyle beraber mirasçılarına aktarılabilir. Kişi sağlığında da mallarının bir kısmı üzerinde ölümünden sonrasına ilişkin tasarrufta bulunabilir. “Kişinin henüz hayatta iken düzenleyeceği vasiyetname ile mal varlığını seçtiği bir kişiye devretmesi mümkündür.” Genel kanının aksine kişinin yaşarken, mal varlığının tümünü seçtiği şahsa miras bırakması hukuken mümkün değildir. Miras hukuku düzenlemeleri bu aşamada hem miras bırakanın iradesini hem de mirasçıların kendiliklerinden sahip oldukları miras paylarını korumaktadır.

“Kişi ancak, yasal mirasçılarının saklı payından arta kalan payı kadar malvarlığı üzerinde yaşarken tasarrufta bulunabilir, malvarlığını seçtiği kişiye miras bırakabilir.”

Uygulamada yaşanan mağduriyetlerin birçoğu, vatandaşın miras hukukundan kaynaklanan haklarını bilmemesinden dolayı yaşanmaktadır. Oysaki mevcut veya muhtemel miras payına ilişkin tereddütleri olan herkesin miras hukuku alanında ehil bir avukata danışması ve yasal miras payının ne olduğunu öğrenmesinde fayda vardır.

Miras Hukuku alanında Erkuş Hukuk & Danışmanlık bünyesinde verilen başlıca avukatlık hizmetleri arasında,

Miras Hukukunun Temel Kavramları

Miras, hayatını kaybeden kişinin intikale müsait hakları ve borçları ile mal varlığını ifade eder. Türk hukukuna göre yalnızca gerçek kişiler, miras bırakma hakkına sahiptir.

Mirasçılar ise atanmış ve yasal olmak üzere ikiye ayrılırlar. Yasal mirasçılar, yasalar dolayısıyla miras hakkını elde ederler. Yasal mirasçılar arasında kişinin eşi, çocukları, evlatlıkları ile şartlara bağlı olarak anne-babası ve diğer akrabaları yer almaktadır. Atanmış mirasçılar ise ölen kişinin kendi isteği ve iradesiyle mirasçı kıldığı kişilerdir. Yasal mirasçılar arasında ise zümre sistemi bulunmaktadır. Bu zümreler, ölen kişiye göre yakınlıkları ifade etmektedir.

Miras Hukuku içeriği itibariyle Aile hukuku ile de yakın ilişkidedir. Hukuk danışmanlığı kapsamında tecrübeli bir miras hukuku avukatından destek alınarak mevcut durum ve süreçle ilgili bilgi sahibi olabilir, haklarınıza kavuşmak için dava yoluna başvurabilirsiniz.

error: İçerik korunuyor !!